+36703676079 iroda@bernathlegal.hu

Privacy Policy

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Bernáth Ügyvédi Társulás (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által működtetett www.bernathlegal.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül megvalósuló adatkezelésének, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásnak jellemzőit mutatja be.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2023. április 30. napjától hatályos. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján, valamint székhelyén is.

 

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.

 

Az Adatkezelő jogosult az egyes adatkezelések kapcsán kivonatot készíteni a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmából, biztosíthatja továbbá, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésével összefüggő, előzetes tájékoztatás kapcsán e dokumentum aláírásával nyilatkozzanak arról, hogy a kivonatban foglaltakat megismerték és tudomásul vették. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

 

 1. Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő megnevezése: BERNATH INTERNATIONAL LAW FIRM
Adatkezelő székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 24. 4/2.
Adatkezelő képviselője: Dr. Bernáth Gergely Ferenc
Adatkezelő elérhetősége: www.bernathlegal.hu

 

 1. Adatkezelésre vonatkozó alapelvek

 

Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató 3. pontjában foglaltak szerint a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, eljárásai során figyelemmel van a GDPR szerinti jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvére, valamint a személyes adatokat célhoz kötötten, az adattakarékosság elvét is szem előtt tartva kezeli, betartja a korlátozott tárolhatóság elvét is, védi a személyes adatok bizalmasságát és integritását és tekintettel van a GDPR szerinti pontosság elvére is.

 

 1. Adatkezelés módja és biztonsága

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

 1. Adatkezelő Honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

 

 • CONTACT US

 

Az Adatkezelő honlapján közzétett elérhetőségein és erre rendszeresített kapcsolatfelvevő felület kitöltésével lehetőséget biztosít arra, hogy a honlapra látogató felhasználók, illetve az Adatkezelő ügyfelei felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel.

 

Adatkezelés célja Kérdések megválaszolása, illetve ezzel összefüggésben kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre Érintett neve, e-mail címe, telefonos megkeresés esetén telefonszáma és a jogi ügyet tartalmazó üzenet.
Érintettek köre Az Adatkezelővel kapcsolatba lévő személyek.
Adatkezelés jogalapja A GPDR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adattárolás határideje A kérdés sikeres megválaszolásáig, illetve a cél megvalósulásáig, de legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.
Adatkezelés módja Elektronikusan.
Adat forrása Érintettől felvett adat.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem tudja felvenni az Adatkezelővel a kapcsolatot.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? Az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek, valamint az Adatkezelő esetleges adatfeldolgozói.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 • Kérdőívekkel kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő annak érdekében, hogy gyorsítani és egyszerűsíteni tudja az általa nyújtott szolgáltatás folyamatát, kérdőívek kitöltésére ad lehetőséget az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek számára.

 

Adatkezelés célja Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás előkészítése és kapcsolatfelvétel.
Kezelt adatok köre Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek azonosító adatai (név, e-mail cím, telefonszám), valamint az adott ügytípusra vonatkozó alapvető adatok.
Érintettek köre Az Adatkezelő kérdőívét kitöltő személyek.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a GPDR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adattárolás határideje A kérdőív megküldésétől számított egy év.
Adatkezelés módja Elektronikusan.
Adat forrása Érintettől felvett adat.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei A személyes adatok, illetve az adott ügytípusra vonatkozó információk szolgáltatása nem kötelező, azonban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás előkészítését és a kapcsolatfelvételt megkönnyíti az adatok megadása.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? Az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek, valamint az Adatkezelő esetleges adatfeldolgozói.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 • Cookie-k

 

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során ún. „sütiket” (idegen szóval „cookie”-kat) használ. A süti egy kis adatállomány (a továbbiakban: „süti”), amelyet az Adatkezelő az érintett böngésző programjának küld, és amely az érintett eszközén tárolódik. Az Adatkezelő Honlapján ún. alapvető működést biztosító sütiket, azaz Session cookie-kat (ideiglenes cookie) használ.

 

A Honlapon használt sütik az érintett személyek azonosítására önmagukban nem alkalmasak, a Honlap szolgáltatásainak biztosításához szükségesek, használatuk elengedhetetlen a Honlapon történő navigáláshoz, a Honlap funkcióinak működéséhez. A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az érintett olyan beállítást is választhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. A sütik elfogadása nélkül a Honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg. Az ideiglenes sütik csak az érintett böngészésének a végéig kerülnek tárolásra és elengedhetetlenek a Honlappal kapcsolatos egyes funkciók vagy alkalmazások megfelelő működéséhez, ugyanis ezek a sütik biztosítják a Honlap megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és a Honlap látogatóinak azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

 

Adatkezelés célja A Honlap működésének biztosítása.
Kezelt adatok köre A számítógép internetprotokoll-címe (IPcíme), Domain név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai, ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai.
Érintettek köre Az Adatkezelő Honlapjára látogató felhasználók.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás összhangban az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdésében foglaltakkal.
Adattárolás határideje A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak (munkamenet ideje).
Adatkezelés módja Elektronikus.
Adat forrása Érintettől felvett adat.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei A személyes adatok, illetve az adott ügytípusra vonatkozó információk szolgáltatása nem kötelező, azonban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás előkészítését és a kapcsolatfelvételt megkönnyíti az adatok megadása.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A Honlap használatával kapcsolatos személyes adatokat kizárólag az

Adatkezelő munkatársait ismerhetik meg.

Adattovábbítás Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A Honlap használatával kapcsolatos személyes adatokat kizárólag az

Adatkezelő munkatársait ismerhetik meg.

Adattovábbítás Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 1. Adatfeldolgozók

 

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az Adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket. Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe a jelen tájékoztató szerinti adatkezelések során:

 

Adatfeldolgozói kategória Adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozó

 

Name Székhely

Cg. szám / nyilvántartási szám

 

Tárhelyszolgáltató

Tárhely szolgáltatás

 

Yopa Tanácsadó és Fejlesztő Kft. Miskolc, Előhegy utca 2/C 3534

25745959-1-05

Cg.:

05-09-029128

 

 1. Érintettek jogainak érvényesítése

 

Ön, mint érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az iroda@bernathlegal.hu e-mail címen, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával, illetve a hozzájárulás visszavonásának jogával élni. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

 

Amennyiben Ön személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő az Ön megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani), Önt az Adatkezelő hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.

 

Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 • Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

 

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • tájékoztatást arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • jogosult megtudni az adatkezelés célját;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
 • tájékoztatást jogairól és jogorvoslati jogáról.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt.

 

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt, mint érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 • Helyesbítéshez való jog

 

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

 

 • Tiltakozás joga

 

Ön, mint érintett abban az esetben az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő vezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja Önt, mint érintettet.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 

 • Ön, mint érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és de Ön, mint érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön, mint érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön, mint érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

 • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Ön, mint érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön, mint érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (.XML, .CSV) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 

 • az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben Ön, mint érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdése) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont]

és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön, mint érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 1. Jogorvoslat

 

Amennyiben az Ön, mint érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli, ahogy az Adatkezelő személyes adatait kezeli, úgy panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz az iroda@bernathlegal.hu e-mail címen, továbbá az érintett jogosult az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal közvetlenül a hatósághoz is fordulni, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu ). Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (https://birosag.hu/ugyfeleknek/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.